ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมฐานรากแฟลต 4 ชั้น 30 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ของ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยสำนักงำนตำรวจแห่งชำติโดยตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวด ราคาจ้างซ่อมฐานรากแฟลตตำรวจ 4 ชั้นจำนวน 2 หลัง ของ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลำด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคา กลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,850,883.73 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่น แปดร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

Download  คลิ๊กที่นี่