วันที่ 15 ต.ค.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมร้านอาหารแผ่นดินทอง พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุม),พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ ผกก.ฝอ.ฯ, รอง ผกก.ฝอ.ฯ, หัวหน้า สภ. ในสังกัด และ ข้าราชการตำรวจตัวแทนสมาชิกจาก สภ.ในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ในวาระการประชุมมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการฯ แทนผู้ที่หมดวาระในการดำรงตำแหน่งแล้ว, มีการพิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2564, การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564, เรื่องพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์โดยเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใหม่ฯลฯ