วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ , คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์, หัวหน้า สภ. ในสังกัด และ ข้าราชการตำรวจตัวแทนสมาชิกจาก สภ.ในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
- ขออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564
- เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564
- แผนงานและงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2565
- กำหนดวงเงินสหกรณ์การกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
- การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
- การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน
- การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 48 ประจำปี 2565
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ
- การก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด หลังใหม่