วันที่ 3 ธ.ค. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น4 ศาลากลาง จว.มหาสารคาม ท่าน ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป ผกก.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference)เพื่อรับฟังการชี้แจง แนวทางดำเนินการตามคู่มือแนวทางโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธาน