วันที่16 ต.ค.66 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา(อาคาร15) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม(ประธานในที่ประชุม),นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม,นางรัศมี คุณธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม,พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.พิชิต ดียา รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท รอง ผบก.ฯ โดยมี พล.ต.ท.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. พร้อมคณะข้าราชการบำนาญ,คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์, หัวหน้า สภ. ในสังกัด และ ข้าราชการตำรวจตัวแทนสมาชิกจาก สภ.ในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
- ขออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566
- เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566
- แผนงานและงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2567
- กำหนดวงเงินสหกรณ์การกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
- การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
- การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน
- การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 50 ประจำปี 2567
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ