วันที่ 6 เม.ย.2563 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เฉพาะสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อโคโรนา 2019 เป็นกรณีพิเศษของ จว.มค. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 211 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน